dr Krystyna Szymankiewicz

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich i opiekun praktyk pedagogicznych w IR UW, adiunkt, doktor nauk humanistycznych. Interesuje się problematyką kształcenia nauczycieli języka obcego w kontekście rozwijania umiejętności refleksji i konstruktywistycznego podejścia do nauczania. Inne obszary zainteresowań badawczych to zagadnienie wielojęzyczności i wielokulturowości w glottodydaktyce, szczególnie w zakresie transferu kompetencji oraz strategii uczenia się w ramach kompetencji różnojęzycznej. Autorka publikacji z dziedziny glottodydaktyki.