dr hab. prof. UW Jolanta Zając

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. certyfikacji biegłości językowej  w UW, członek komisji senackiej ds. doktorantów i jakości kształcenia. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie glottodydaktyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół znaczenia refleksji nad procesami uczenia się dla dydaktyki języków obcych, współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego, rolą i znaczeniem strategii (w tym zwłaszcza strategii metapoznawczych) dla podniesienia skuteczności procesu dydaktycznego oraz miejscem ESOKJ i dokumentów europejskich w organizacji kształcenia językowego. Autorka wielu prac z zakresu glottodydaktyki.